مقاله اثر عصاره اتانولی چای سبز (Camellia Sinsensis) بر چسبندگی داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۶ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره اتانولی چای سبز (Camellia Sinsensis) بر چسبندگی داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسبندگی داخل شکمی
مقاله چای سبز
مقاله لاپاراتومی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سیدیزدان
جناب آقای / سرکار خانم: پارسایی پویا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اصلی ترین پیامد ناخوشایند متعاقب جراحی های لگنی ایجاد باند های چسبندگی است. چای سبز به دلیل دارا بودن بعضی از ترکیبات پلی فنولیک دارای فواید آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و بازدارندگی تولید و تجمع کلاژن می باشد که به نظر می رسد در روند التیام جراحت مفید بوده، مانع از ایجاد چسبندگی داخل شکمی گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره الکلی چای سبز بر روند التیام چسبندگی داخل شکمی انجام گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۰ سر موش صحرایی نر سالم از نژاد ویستار به طور تصادفی به دو گروه مساوی درمان با عصاره چای سبز (گروه A) و درمان با نرمال سالین (گروه B) تقسیم شدند. پس از بی هوش کردن موش ها جدار شکم باز و سه برش طولی و عرضی به طول ۲ سانتی متر بر روی سطح پریتوئن در سمت راست داده، قطعه ای از پریتوئن به ابعاد ۲×۲ سانتی متر از سمت چپ دیواره شکمی برداشته شد. در ادامه در گروه های A وB  به ترتیب ۴ سی سی از محلول عصاره چای سبز و نرمال سالین درون محوطه شکم ریخته و شکم بسته شد. بعد از ۱۴ روز با انجام لاپاراتومی مجدد چسبندگی های ایجاد شده بر اساس شدت، وسعت و نمای ظاهری درجه بندی کلی شدند. داده ها با استفاده از آزمون Mann-Whitney و در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مقایسه دو گروه مشاهده شد که میزان چسبندگی در گروه A به طور معناداری از گروه B کمتر بود (P=0.001)، به طوری که میانه درجه چسبندگی در گروه های A و B به ترتیب ۳ و ۸ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که عصاره چای سبز موجب کاهش قابل توجه در چسبندگی های داخل شکمی متعاقب لاپاراتومی در موش صحرایی می گردد. لذا ممکن است بتوان با انجام تحقیقات بیشتر از این عصاره و یا مواد مشتق از چای سبز در جراحی های بالینی، برای این گونه ضایعات استفاده کرد.