سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسعید موسوی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
محمدرضا عبداللهی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
حجت الله مظاهری لقب – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سین
بهزاد مهرشاد – کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعل

چکیده:

اثر عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی، بر روی برخی از صفات بالای زمینی و زیر زمینی دو رقم گندم زمستانه (پیشگام و نوید) به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بررسی گردید. در این آزمایش اثر ۳ غلظت عصاره آبی دود (۰، ۱:۱۰ و ۱:۱۰۰) بر برخی از صفات بررسی شد. نتایج تفاوت های معنی داری را بین سطوح مختلف عصاره دود برای اکثر صفات نشان داد، به طوری که غلظت ۱:۱۰ برای اکثر صفات دارای برتری نسبی در مقایسه با شاهد بود. همچنین بین دو رقم پیشگام و نوید از نظر تعدادی از صفات تفاوت معنی داری وجود داشت و در کل رقم پیشگام دارای برتری نسبی بهتری در مقایسه با رقم نوید بود. اثر متقابل رقم در غلظت عصاره دود برای صفات طول ساقه، وزن خشک ساقه، نسبت وزن خشک ساقه به وزن تر ساقه و نسبت وزن تر ریشه به وزن تر ساقه معنی دار گردید. در مجموع، بهترین غلظت عصاره آبی دود، غلظت ۱:۱۰ بود و رقم پیشگام پاسخ بهتری به کاربرد عصاره دودی نشان داد.