مقاله اثر عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی برآسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی برآسیب های کبدی ناشی از دیابت در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک زرافشانی
مقاله دیابت
مقاله حفاظت کبدی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرناد ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فلاونوئیدهای موجود در میوه زرشک جزء آنتی اکسیدان ها به شمار می روند. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات عصاره آبی میوه زرشک زرافشانی بر آسیب های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با سترپتوزوتوسین می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۸ سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در ۴ گروه شامل گروه های سالم شاهد، دیابتی، دیابتی تیمار شده با ۲۵۰ mg/kg و ۵۰۰ mg/kg عصاره میوه زرشک توزیع شدند.کلیه تیمارها روزانه و از طریق گاواژ در مدت ۴۲ روز انجام شد. در پایان، سطح سرمی آنزیم های شاخص عملکرد کبد (آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز)، بیلی روبین تام، آلبومین و پروتئین تام موش ها مورد سنجش قرار گرفت. آسیب شناسی بافتی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیب کبد انجام شد .داده ها با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره آبی میوه زرشک در دو دوز ۲۵۰ mg/kg و ۵۰۰ mg/kg به طور معنی داریمیزان آنزیم های شاخص عملکرد کبدی (p<0.001) بیلی روبین تام (p<0.05 و p<0.001 به ترتیب) کاهش و سطح پروتئین تام سرم (فقط در دوز ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) را در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، افزایش (p<0.001) داد. اثر عصاره میوه زرشک بر آلبومین سرم نیز معنی دار نبود. عصاره آبی میوه زرشک در هر دو دوز، آسیب بافتی ناشی از دیابت را بهبود بخشید. نتایج هیستوپاتولوژی با یافته های بیوشیمیایی یکسان بود.
نتیجه گیری: میوه زرشک احتمالا از طریق تعدیل آنزیم های سم زدایی کننده و فاکتورهای آنتی اکسیدانی، باعث بهبود آسیب های کبدی ناشی از دیابت ملیتوس در موش های صحرایی می شود.