مقاله اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترو مغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۵۲۲ تا ۵۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی زعفران و میدان الکترو مغناطیس با فرکانس کم بر آنژیوژنز در حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارکننده های رگ سازی
مقاله زعفران
مقاله آئورت
مقاله سلول های اندوتلیال
مقاله میدان های الکترومغناطیس
مقاله موش های صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق صفا
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنژیوژنز برای تکوین جنین و بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک مثل رشد تومور ضروری است. هم چنین اثر میدان های الکترومغناطیس بر جنبه های مختلف رشد و نمو سلولی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش اثر توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیس با فرکانس کم برروی آنژیوژنز حلقه آئورت موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی آئورت موش صحرایی نژاد ویستار را به قطعات ۱ میلی متری تقسیم گردید و در ماتریکس کلاژن استخراج شده از دم موش صحرایی کشت داده شد. پس از مشاهده اولین جوانه های رگ زایی از حلقه آئورت در روز سوم نمونه ها به۸ گروه طبقه بندی شدند. گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی ۱ (تیمار PBS)، شاهد آزمایشگاهی ۲ (تیمار با میدان الکترومغناطیس دروضعیت خاموش) و شاهد آزمایشگاهی ۳ (تیمار با PBS و میدان در شرایط سیستم خاموش)، گروه های تجربی ۱ و ۲ (تیمار توام با میدان ۲۰۰ گاوس به مدت ۲ ساعت و به ترتیب با غلظت های ۲۰۰ و ۳۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر زعفران) وگروه های تجربی ۳ و ۴ (تیمار با میدان ۲۰۰ گاوس به مدت ۳ ساعت و به ترتیب با غلظت های ۲۰۰ و ۳۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر زعفران). بلافاصله بعد از تیمار و هم چنین ۲۴ ساعت بعد از نمونه ها با میکروسکوپ اینورت عکس برداری شد. تعداد و طول انشعابات رگی توسط نرم افزارImage J تعیین گردید.
یافته ها:میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی در نمونه های شاهد با میانگین تعداد و طول انشعابات در نمونه های شاهد آزمایشگاهی ۱، ۲ و ۳ اختلاف معنی دار نشان نداد (P>0.05)، اما تعداد انشعابات عروقی در گروه های تجربی ۲ و ۴ کاهش معنی دار را نشان داد (P<0.001)  کاهش میانگین طول انشعابات عروقی در گروه های تجربی ۲ و۴ (P<0.001) و در گروه های تجربی ۱ و ۳ (P<0.01) معنی دار بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که زعفران دارای اثر مهاری وابسته به دوز بر رگ زایی است و این تاثیر توسط هم افزایی با میدان الکترومغناطیس طور معنی دار افزایش یافت.