مقاله اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله زعفران
مقاله گلوتاتیون
مقاله مالون دی آلدهید
مقاله TAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمان حقیقی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه لو امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ترکیبی عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوتوزوسین بود.
روش بررسی: ۴۱ موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن: ۱۲ هفته، وزن: ۳۱۴±۲۶٫۷ گرم) به طور تصادفی در ۵ گروه کنترل – سالم (HC,n= 6)، کنترل – دیابتی (DC, n= 10)، دیابتی – فعالیت هوازی (DAT,n= 10)، دیابتی – زعفران (DS,n= 10) و دیابتی – زعفران – فعالیت هوازی (DATS, n= 5) مورد مطالعه قرار گرفتند. به غیر از گروه کنترل – سالم، بقیه گروه ها بوسیله تزریق استرپتوزوسین دیابتی شدند، گروه دیابتی – زعفران و دیابتی – زعفران – فعالیت هوازی به مدت دو هفته و روزانه به میزان ۲۵ mg/kg عصاره آبی زعفران به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه دیابتی – ورزش و دیابتی – زعفران – فعالیت هوازی به مدت دو هفته، ۵ جلسه متوالی در هفته روی تردمیل با سرعت ۱۲ متر بر دقیقه، با شیب ۰% و به مدت ۳۰ دقیقه دویدند. بعد از ۲۴ ساعت از آخرین جلسه تمرین و گاواژ زعفران، حیوانات با ماده کلروفرم بیهوش شده و کبد آنها برداشته شد، باسالین شتشو شد و در یخچال در دمای ۷۰ – درجه سانتیگراد نگهداری شد تا غلظت مالون دی آلدئید، آنتی اکسیدان تام و گلوتاتیون احیا شده مورد بررسی قرار گیرد.
یافته ها: آنالیز واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری در سطوح مالون دی آلدئید، گلوتاتیون و TAC بین ۵ گروه وجود دارد (P=0.001). نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که غلظت مالون دی آلدئید در گروه زعفران – فعالیت هوازی (P=0.001)، فعالیت هوازی – دیابتی (P=0.001) و زعفران – دیابت (P=0.001) کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل – دیابتی و کنترل – سالم داشت. غلظت گلوتاتیون در گروه زعفران – فعالیت هوازی بیشترین افزایش و گروه کنترل – دیابتی کمترین افزایش را داشت (P=0.012). غلظت TAC در گروه زعفران – فعالیت هوازی بیشترین افزایش و گروه کنترل – دیابتی کمترین افزایش را داشت (P=0.005).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد ترکیب عصاره زعفران و فعالیت هوازی روش مناسبی برای تقویت سیستم آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی کبدی در موش های دیابتی می باشد.