مقاله اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر بافت بیضه و سطح تستوسترون در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک
مقاله استرپتوزوتوسین
مقاله تستوسترون
مقاله بیضه
مقاله دیابت ملیتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خانشی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی راکی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از گیاهان دارویی در درمان دیابت از اهمیت بالینی ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تعیین اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشان بر میزان تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.
روش بررسی: در این بررسی، ۴۰ سر موش صحرایی نر به 5 گروه تقسیم شد: ۱- گروه کنترل؛ ۲- گروه نرمال + زرشک؛ ۳- گروه دیابتی که داروی استرپتوزوتوسین (۶۵mg/kg.bw/i.p.) دریافت کردند؛ ۴- گروه دیابتی + زرشک؛ ۵- گروه دیابتی + گلیبن کلامید که داروی استاندارد گلیبن کلامید (۰٫۶mg/kg.bw) دریافت کردند.
گروه های تحت درمان، ۵۰۰mg/kg.bw عصاره ریشه زرشک را روزانه به وسیله گاواژ معدی دریافت کردند. دوره آزمایش برای هر موش ۶ هفته بود. پس از اتمام دوره تیمار، حیوانات بیهوش شده و بافت بیضه پس از خارج شدن به فرمالین ۱۰% انتقال داده شد. پس از تثبیت نمونه ها و تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی با H&E، مطالعات بافتی با میکروسکوپ نوری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس و تعقیبی توکی صورت گرفت. سطح معنی داری اختلاف آماری ۰٫۰۵>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه دیابت باعث کاهش معنی داری (p£۰٫۰۱) در میزان تستوسترون، قطر لوله های سمی نیفروس، ضریب اسپرمیوژنز، ضخامت اپی تلیوم، همچنین افزایش معنی داری (p£۰٫۰۱) در ضخامت بافت بینابینی و قند خون در گروه دیابتی نسبت به سایر گروه ها شد، که مصرف ریشه زرشک این تغییرات را به حد طبیعی رساند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره آبی ریشه زرشک اثرات مطلوبی بر میزان تستوسترون، قند خون و تغییرات بافتی بیضه در جریان بیماری دیابت دارد.