مقاله اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشانی بر تغییرات قند و انسولین خون و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۹۱ تا ۷۹۹ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشانی بر تغییرات قند و انسولین خون و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک
مقاله استرپتوزوتوسین
مقاله پانکراس
مقاله انسولین
مقاله هیپوگلیسمیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خانشی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: اثربخشی گیاهان دارای خواص آنتی اکسیدانی در بهبود بیماری دیابت شناخته شده است و از آنجا که عصاره ریشه زرشک نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشند لذا در این مطالعه اثر عصاره آبی ریشه زرشک زرافشانی بر متابولیسم کربوهیدرات و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد.
مواد و روش ها: پس از دیابتی کردن موش های صحرایی با استرپتوزوسین، موش ها به پنج گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل سالم، گروه دوم سالم تحت تیمار با ریشه زرشک(۵۰۰ mg/kg/bw) ، گروه سوم کنترل دیابتی و دو گروه از موش های دیابتی به ترتیب عصاره ریشه زرشک (۵۰۰ mg/kg/bw) و گلیبن کلامید (۰٫۶ mg/kg/bw) به مدت ۶ هفته به روش گاواژ معدی دریافت کردند. بعد از اتمام دوره تیمار خون گیری انجام و سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتری و انسولین به روش الایزا سنجش شد. پس از تهیه مقاطع بافتی از پانکراس و رنگ آمیزی H&E مطالعات بافتی با میکروسکوپ نوری صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره ریشه زرشک با دوز(۵۰۰ mg/kg/bw) ، کاهش معنی داری (P£۰٫۰۱) در گلوکز سرم و افزایش معنی دار (P£۰٫۰۱) در انسولین سرم نسبت به گروه دیابتی ایجاد کرده است، همچنین توانسته میانگین قطر و تعداد جزایر به طور معنی داری افزایش دهد (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: عصاره ریشه زرشک اثر هایپوگلیسمی خود را از طریق بهبود جزایر پانکراس و افزایش سطح سرمی انسولین انجام می دهد