مقاله اثر عصاره آبی – الکلی زعفران (Crocus sativus L) بر میزان آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف ویتامین A در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی – الکلی زعفران (Crocus sativus L) بر میزان آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف ویتامین A در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران
مقاله ویتامین A
مقاله موش صحرایی
مقاله AST ،ALT ،ALP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مختار
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری درنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه مصرف ویتامین A برای رفع کمبود آن در بدن و یا رفع عارضه های پوستی بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن رایج است. در این تحقیق تاثیر عصاره آبی – الکلی زعفران بر میزان آنزیم های کبدی به دنبال مسمومیت با ویتامین A مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: تحقیق حاصل یک مطالعه تجربی است: در این تحقیق حیوانات مورد آزمایش ۴۸ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار بود که به ۶ گروه ۸ تایی در قالب گروه های تجربی، کنترل و شاهد تزریق تقسیم شدند. حیوانات گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد فقط حلال عصاره دریافت کرد. گروه تجربی ۱ عصاره آبی الکلی زعفران را به تنهایی با مقدار ۵۰ mg/kg به مدت ۱۵ روز دریافت کرد. گروه تجربی ۲ ویتامین A به میزان (۵۰۰۰۰ IU) به مدت ۱۵ روز دریافت کرد و گروه های تجربی ۳ و ۴ ابتدا ویتامین A را با مقدار روزانه (۵۰۰۰۰ IU) به مدت ۱۵ روز دریافت کردند. بعد از ۱۵ روز ایجاد مسمومیت با ویتامین A، این گروه ها عصاره آبی – الکلی زعفران را به ترتیب با مقادیر ۸۰ (mg/kg) و 50 و به مدت ۲۱ روز دریافت کردند. پس از پایان دوره آزمایش از نمونه های خونی آماده شده برای اندازه گیری غلظت سرمی آنزیم های کبدی، AST, ALT, ALP استفاده شد و نتایج به دست آمده با استفاده از تست های آماری آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه به همراه آزمون تعقیبی توکی ارزیابی شدند. مرز استنتاج آماری P<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج حاصله نشان داد میزان آنزیم AST، ALT،ALP  درگروه تجربی ۱ (دریافت کننده عصاره زعفران به تنهایی) نسبت به گروه کنترل و شاهد تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. در گروه های تجربی ۲ (دریافت کننده ویتامین A به تنهایی) نسبت به گروه کنترل و شاهد تفاوت معناداری در مقدار آنزیم ها در سطح P<0.05 مشاهده شد. در گروه تجربی ۳ (دریافت کننده ویتامین A به همراه عصاره زعفران با مقدار۵۰ mg/kg ) تفاوت معناداری نسبت به گروه تجربی ۲ (دریافت کننده ویتامین A به تنهایی) در سطح P£۰٫۰۵ مشاهده نشد. میزان آنزیم AST، ALT،ALP  در گروه تجربی ۴ (دریافت کننده ویتامین A به همراه عصاره زعفران با مقدار ۸۰ (mg/kg) نسبت به گروه تجربی ۲ (دریافت کننده ویتامین A به تنهایی) تفاوت معناداری در سطح P<0.05 نشان داد.
نتیجه گیری: احتمالا عصاره آبی الکلی زعفران به علت دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدان باعث محافظت سلول های کبدی در مقابل استرس اکسیداتیو وارده ناشی از اضافه بار ویتامین
A شده و در نتیجه سطح آنزیم های کبدی به حد طبیعی برمی گردد.