مقاله اثر عصاره آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون های FSH ،LH و تستوسترون در موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر عصاره آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون های FSH ،LH و تستوسترون در موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره کرفس
مقاله LH ،FSH
مقاله تستوسترون
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی برون مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان بروجردنیا مهری
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرپور اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: کوتی وسام
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده نوحی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری احمدآبادی مصیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه کرفس متعلق به خانواده چتریان دارای مصارف غذایی و دارویی فراوان می باشد. حضور ترکیبات فیتواستروژنی در این گیاه گزارش شده است. این ترکیبات می توانند بر محور هیپوفیز گناد تاثیر بگذارند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی برگ کرفس بر غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، LH و FSH در موش های صحرایی نر بود.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۳۲ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد آب مقطر و گروه های تجربی دوزهای ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره هیدروالکلی برگ کرفس به مدت ۲۰ روز متوالی به صورت دهانی دریافت کردند. پس از اتمام دوره تیمار موش ها بی هوش شده، خون گیری از قلب انجام گرفت و سطح سرمی هورمون های تستوسترون،LH  و FSH با استفاده از روش آنزیمی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: غلظت LH در گروه دریافت کننده دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کرفس (۰٫۳۹±۰٫۰۲ mIU/dl)، نسبت به گروه کنترل (۰٫۶۷±۰٫۰۱ mIU/dl) و شاهد (۰٫۷۳±۰٫۰۲ mIU/dl) کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.05). غلظت هورمون های FSH و تستوسترون در گروه های تجربی، اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد عصاره گیاه کرفس در دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم، میزان LH را کاهش داده است، اما در دوز بالا اثر قابل ملاحظه ای بر غلظت سرمی هورمون ها نداشته است که احتمالا به دلیل وجود فلاونوئیدها و خواص آنتی اکسیدانی گیاه کرفس بوده است.