مقاله اثر عامل نوروتروفی مژکی بر تمایز سلول های اجدادی اولیگودندروسیت و القای بیان Olig1 ،Opalin و Olig2 در کورتکس مغز موش های دچار اسکلروز مولتیپل القا شده با Cuprizone که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر عامل نوروتروفی مژکی بر تمایز سلول های اجدادی اولیگودندروسیت و القای بیان Olig1 ،Opalin و Olig2 در کورتکس مغز موش های دچار اسکلروز مولتیپل القا شده با Cuprizone
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ام اس
مقاله اوپالین
مقاله اولیگودندروسیت
مقاله فاکتور نوروتروفیک مژکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بنه حور سیده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اولیگودندروسیت ها سلول های تولیدکننده میلین در دستگاه عصبی مرکزی هستند که از سلول های اجدادی اولیگودندروسیت ایجاد می شوند. Opalin نشانگر مولکولی اختصاصی برای اولیگودندروسیت بالغ و تولیدکننده میلین است. Olig1 و Olig2 در تنظیم تمایز سلول های اجدادی اولیگودندروسیت به اولیگودندروسیت ها نقش دارند. عامل نوروتروفی مژکی (Ciliary neurotrophic factor=CNTF) نقش مهمی در تکثیر و بلوغ اولیگودندروسیت ها بازی می کند.
هدف: بررسی تاثیر CNTF بر بیان Opalin،  Olig1و  Olig2در کورتکس مغز موش های دچار اسکلروز مولتیپل (Multiple sclerosis=MS) القاشده با Cuprizoe.
مواد و روش ها: برای القای اسکلروز مولتیپل به مدت پنج هفته به ۳۶ موش از نژاد cuprizone Balb/c داده و سپس موش ها به سه گروه تقسیم شدند (n=12 برای هر گروه). به گروه اول ۲ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن  CNTFبه صورت زیرپوستی و به گروه دوم (شم)، سرم فیزیولوژی تزریق شد ولی به گروه سوم هیچ گونه تزریقی نشد (کنترل). بعد از چهار هفته، از کورتکس مغز موش ها عصاره تهیه و بیانOpalin ، Olig1/2 به روش وسترن بلات مطالعه شد.
نتایج: بیان
Opalin ، Olig1/2 در گروه تزریق شده CNTF به طور معنی دار نسبت به دو گروه شم و کنترل افزایش یافت (P<0.0001).
نتیجه گیری: CNTF باعث افزایش بیان Opalin و Olig1/2 شده و ممکن است نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی MS داشته باشد. همچنین، با توجه به نقش این سه عامل در تمایز اولیگودندروسیت ها و تولید میلین، نتیجه گیری می شود که ممکن است CNTF عامل تنظیم کننده تمایز اولیگودندروسیت ها از سلول های اجدادی اولیگودندروسیت و تولید میلین باشد.