سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسکندر خیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
علیرضا صفامهر – دانشیار
علی نوبخت – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر طول مدت دوره های آغازین، رشد و پایانی بر عملکرد و خصوصیات لاشه ی جوجه های گوشتی سویه ی راس ۳۰۸ انجام شد. تعداد ۱۲۸ قطعه جوجه ی گوشتی یکروزه سویه ی تجاری راس ۳۰۸ در یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار و چهار تکرار، ازسن ۱ تا ۴۹ روزگی مورد آزمایش قرار گرفت. هر دو تیمار دارای انرژی قابل متابولیسم و سطوح مواد مغذّی یکسان و طول مدت دوره های آغازین، رشد و پایانی متفاوت بودند که بر اساس میانگین مواد مغذّی توصیه شده توسط دو استاندارد غذایی شامل ۱۹۹۴) NRC1 )( 0-21روزگی، ۴۲ – ۲۲ روزگی و ۴۹ – ۴۲ روزگی) و کاتالوگ سویه ی راس ۳۰۸ ( ۱۰ – ۰ روزگی، ۲۸ – ۱۱ روزگی و ۴۹ – ۲۹ روزگی) تنظیم گردیده بودند.نتایج حاصله نشان داد که در طول کلّ دوره ی آزمایش ضریب تبدیل خوراک در جوجه های تغذیه شده با طول مدت دور ههای آغازین، رشد وپایانی توصیه شده توسط NRC به طور معنی داری کمتر از تیمار مقابل بود ( ۰۵ / P≤ ۰ ). تفاوت معنی داری در خوراک مصرفی، افزایش وزنروزانه و صفات لاشه، بین دو تیمار مشاهده نشد. استفاده از طول مدت دوره های آغازین، رشد و پایانی توصیه شده توسط NRC ، هزینه های تولیدرا در هر کیلوگرم از وزن زنده، در مقایسه با تیمار مقابل به طور معنی داری کاهش داد ( ۰۵ / P≤ ۰ ). نتایج نشان داد که تنظیم نمودن جیر ههای ذایی بر پای هی توصیه ی دوره های پرورشی ۱۹۹۴) NRC ) می تواند در بهبود عملکرد طیور و کاهش هزین ههای تولید نسبت به توصیه ی کاتالوگسویه ی راس ۳۰۸ سودمندتر باشد