سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شجاع جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام
علی هاشمی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سراین رزاق زاده – عضو هیئت علمی بخش علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذر بای

چکیده:

به منظور بررسی اثر همخونی بر صفات رشد قبل از شیرگیری ( وزن تولد ، وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری ) و تولید پشم ( وزن پشم خام سال اول و دوم پشم چینی ) از داده های ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی استفاده گردید، که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ جمع آوری گردیده بود. در این تحقیق تعداد کل حیوانات ۵۲۱۲ راس، تعداد حیوانات دارای رکورد وزن تولد ۴۸۴۴ راس، تعداد حیوانات پایه ۵۱۶ راس، تعداد پدرها۱۳۰ راس و تعداد مادرها ۱۳۲۰ راس می باشد. از ۴۸۴۴ راس حیوان دارای رکورد۳۹۰ راس همخون ( یعنی ۸ درصد گله )، میانگین ضریب همخونی در کل جمعیت ۰۰۳/۰ بوده و در بین حیوانات همخون ۴ درصد برآورد گردید. کمینه ضریب همخونی ۰۰۰۴۸۸/۰ و بیشینه آن ۲۵/۰ بدست آمد. ضریب همبستگی وزن تولد، وزن شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری، وزن پشم سال اول و وزن پشم سال دوم با همخونی به ترتیب ۰۰۸/۰، ۰۴۵/۰-، ۰۴/۰-، ۰۲۳/۰-، ۲۰/۰- برآورد گردید. در بین صفات بررسی شده همبستگی وزن شیرگیری و متوسط افزایش وزن تولد تا شیرگیری با ضریب همخونی در سطح احتمال اشتباه ۰۵/۰ P<معنی دار بدست آمد