سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهداد شکرالهی یانچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی حصاری نژاد –
فریده طباطبایی یزدی –
رضا گیمدیل –

چکیده:

دراین پژوهش سویه های خالص کشت باسیلوس سرئوس به عنوان یک باکتری گرم مثبت وشاخص ایجاد کننده مسمومیت غذایی کهدرآزمایشگاه میکروبیولوژی ایزوله وخالص سازی گردید تهیه شد و سپس اثر اسانس روغنی خوشاریزه طی یک دوره رشد ۱۴ ساعته براساس روش MIC MBC مورد ارزیابی قرارگرفت برای این منظور سطوح غلظت شامل ۱۲۵ و ۲۵۰و۴۰۰و۵۰۰و۱۰۰۰و۲۰۰۰PPM انتخاب گردید نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس روغنی خوشاریزه درهر ۵ سطح غلظتی بطور معنی داری برمیزان رشد باکتری باسیلوس سرئوس اثر داشته هاست که افزایش غلظت اسانس سبب تشدید خاصیت ضدباکتریایی آن شد همچنین مشخص شدکه این عصاره از غلظت های کم خاصیت باکتریواستاتیکی بازدارندگی از رشد دارد اما با افزایش غلظت و درغلظت ۲۰۰۰ppm این عصاره اثر کشندگی باکتریوسیدال بروی باسیلوس سرئوس دارد.