مقاله اثر ضد قارچی عصاره های مریم نخودی و زنجبیل بر روی جدایه های بالینی کاندیدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر ضد قارچی عصاره های مریم نخودی و زنجبیل بر روی جدایه های بالینی کاندیدا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا
مقاله مریم نخودی
مقاله زنجبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گونه های کاندیدا پاتوژن های فرصت طلبی هستند که می توان آنها را عامل طیف گسترده ای از بیماری ها دانست. هدف این مطالعه بررسی اثر ضد قارچی عصاره های مریم نخودی و زنجبیل بر روی جدایه های بالینی کاندیدا بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی بر روی ۵۵ نمونه کاتتر ادراری از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ۵۰۱ ارتش، مخمرهای کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزی با استفاده از روش های کلاسیک و ملکولی جدا و شناسایی شدند. پس از استخراج و اندازه گیری غلظت عصاره های گیاهی مریم نخودی و زنجبیل حداقل غلظت مهارکنندگی این عصاره ها مطابق پروتکل و از طریق روش میکرودایلوشن به دست آمد و حداقل غلظت کشندگی نیز تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره مریم نخودی و زنجبیل دارای اثر مهارکنندگی رشد بر گونه های بالینی کاندیدا آلبیکنس بودند ولی هیچ گونه اثری بر روی گونه های کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا کروزی نداشتند. میزان حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره های مریم نخودی و زنجبیل بر سویه کاندیدا آلبیکنس به ترتیب برابر ۱۰۰۰ و ۶۲٫۲۵ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد که تفاوت معنی داری را نشان داد (۰٫۰۰۲=p).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه زنجبیل در مقایسه با مریم نخودی دارای اثر ضد قارچی بیشتری علیه کاندیدا آلبیکنس است.