مقاله اثر ضد عفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی رزین های آکریلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۳۶ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر ضد عفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی رزین های آکریلی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزین آکریلی
مقاله ضدعفونی
مقاله میکروویو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکل امید
جناب آقای / سرکار خانم: فرجود احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی مقدم ونوس
جناب آقای / سرکار خانم: وجدانی مهرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گرچه مطالعاتی در رابطه با تاثیر امواج مایکروویو بر خصوصیات فیزیکی چند نوع آکریل انجام شده است ولی با توجه به عرضه آکریل های جدید گرماپخت و سرما پخت و استقبال از آکریل های سرماپخت به دلیل کاهش اعوجاج در بیس دنچر، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضدعفونی کردن با میکروویو بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی دو نوع آکریل جدید گرماپخت (ایوکلار) و سرماپخت (فوچوراچن) انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ، نمونه های آکریل ایوکلار و فوچوراجن از یک مدل مشابه با فک بالای بی دندان تهیه گردید. در روی مدل سه عدد نقاط مرجع، دو عدد در خلف و یک نقطه در جلو بر روی قوس بی دندانی در نظر گرفته شد که برای اندازه گیری ثبات ابعادی در بعد قدامی، خلفی و نیز در بعد کراس، آرچ از آنها استفاده گردید. ده نمونه از هر آکریل ضدعفونی نشد و ده نمونه از آنها، دوبار تحت پرتوتابی با قدرت ششصد وات و به مدت سه دقیقه در میکروویو قرار گرفتند. فواصل بین نقاط مرجع با دستگاه Profile projector بررسی شدند. برای بررسی استحکام خمشی از مولد فلزی به ابعاد ۶۴´۱۰´۳٫۳ میلی متر برای تهیه نمونه های رزینی استفاده گردید. همانند نمونه های تست ثبات ابعادی ده نمونه از هر آکریل بدون ضد عفونی کردن و ده نمونه بعد از ضد عفونی، تحت تست ۳-point Bending قرار گرفت. مقایسه داده ها و بررسی آماری به وسیله تست Mann Whitney انجام شد.
یافته ها: میانگین تفاوت ابعاد در دو بعد قدامی خلفی و نیز کراس آرچ نشان داد که دو سیکل ضدعفونی کردن آکریل های ایوکلار و فوچوراجن تاثیر معنی داری را در ثبات ابعادی این دو آکریل ایجاد نمی کند (p>0.017) میانگین و انحراف معیار استحکام خمشی آکریل فوچوراجن قبل و بعد از ضدعفونی کردن به ترتیب ۷۶٫۸۶±۱۶٫۱۸ و ۷۰٫۱۸±۸٫۴۸ و برای آکریل ایوکلار به ترتیب ۸۵٫۹۲±۱۲٫۲۳ و ۸۱٫۹۱±۶٫۵۹ بود. دو سیکل ضدعفونی با میکروویو تاثیر معنی داری بر استحکام خمشی دو نوع آکریل مورد مطالعه ایجاد نکرد (p>0.05).
نتیجه گیری: دو دوره ضدعفونی با میکروویو اثر منفی بر ثبات ابعادی و استحکام خمشی آکریل های مورد استفاده در این مطالعه نداشت.