مقاله اثر ضدمیکروبی عصاره های کلروفرمی، اتیل استاتی و هیدروالکلی پیاز گیاه سنبل کوهی در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: اثر ضدمیکروبی عصاره های کلروفرمی، اتیل استاتی و هیدروالکلی پیاز گیاه سنبل کوهی در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنبل کوهی
مقاله حداقل غلظت مهار کنندگی
مقاله اشریشیاکلی
مقاله باسیلوس سرئوس
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ قرآن سالار
جناب آقای / سرکار خانم: میقانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پونه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به تنوع ژنتیکی ایجاد شده در عوامل بیماریزای میکروبی و پیدایش سویه های مقاوم و همچنین عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، جایگزین کردن آنها با داروهای ضدباکتریایی با منشاء گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره های کلروفرمی، اتیل استاتی و هیدروالکلی پیاز گیاه سنبل کوهی بر روی دو باکتری گرم مثبت و یک باکتری گرم منفی به روش دیسک دیفیوژن و روش رقت لوله ای انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره کلروفرومی، اتیل استاتی و هیدروالکلی پیاز گیاه سنبل کوهی تهیه و خواص ضدمیکروبی و نیز حداقل غلظت مهارکنندگی باکتری (MIC) و میکروب کشی (MBC)، با روش دیسک دیفیوژن (تعیین هاله عدم رشد) و نیز رقت لوله ای (Macro-dilution)، بر باکتری های اشریشیاکلی (گرم منفی)، باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت) مورد سنجش قرار گرفت. از دی متیل سولفوکسید به عنوان شاهد منفی و از آمپی سیلین و نالیدیکسیک اسید به عنوان شاهدهای مثبت استفاده شد.
یافته ها: هاله عدم رشد عصاره اتیل استاتی به ترتیب روی استافیلوکوکوس ۲۶٫۳±۰٫۱ میلی متر، اشریشیاکلی ۲۳٫۷±۰٫۳ میلی متر و باسیلوس ۱۹٫۵±۰٫۴ میلی متر تعیین شد. هاله عدم رشد عصاره کلروفرمی به ترتیب روی استافیلوکوکوس ۱۶٫۴±۰٫۲ میلی متر و باسیلوس ۱۴٫۹±۰٫۳ میلی متر مشاهده گردید.
نتیجه گیری: اثر ضدمیکروبی عصاره های کلروفرمی و اتیل استاتی پیاز گیاه سنبل کوهی بر روی اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس و باسیلوس بیشتر از نالیدیکسیک اسید و مشابه آمپی سیلین در شرایط آزمایشگاهی بود.