سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشدبیماری شناسی گیاهی
ناصر پنجه که – استادیار گروهگیاه پزشکی دانشگاه زابل
سعید نصراله نژاد – دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محمد سالاری – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه زابل

چکیده:

قارچ Macrophomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا است و باعث ایجادخسارت اقتصادی دراین گیاه می شود این پاتوژن دامنه ی میزبانی وسیعی دارد و بیش از ۵۰۰۰ گونه گیاهی از ۷۵ خانواده از جمله خانواده پروانه آسا را مورد حمل قرار میدهد درسالهای اخیر مصرف بی رویه سموم شیمیایی بخصوص جهت کنترل پاتوژن های خاکزاد که سموم شیمیایی کارایی لازم را نداشته و باعث تکرار و مصرف بالای انها می شود منجر به آلودگی های زیست محیطی می شود بنابراین گرایش زیادی به استفاده از موادبیولوژیکی در کنترل آفات بیمارگرها و علفهای هرز ایجاد شده است دراین تحقیق اثرات ضد قارچی غلظت های ۰ و ۵۰ ، ۱۵۰ ، ۲۵۰ و ۵۰۰ ppm عصاره های دوگیاه اکالیپتوس و خرزهره بر رشد قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بین درصدبازدارندگی عصاره این دو گیاه و غلظت های مختلف عصاره ها از رشد کلنی قارچ اختلاف معنی داری P≤ ۰/۰۵ مشاهده شد.