سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عیدی بازگیر – استادیار گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
علیرضا نیازمند – استادیار گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سمانه محمودوند – کارشناس ارشد رشته حشره شناسی

چکیده:

در جستجو برای کشف مواد ضدقارچ جدید که تجدید شونده و سازگار با محیط زیست باشد اثر اسانس چهار گونه گیاه شامل :بAchilea wihelmsii و Artemisia hausskenchtii ، Thymus denensis ، Mentha longifoliaر مهار رشد قارچ Aspergillus flavusمورد بررسی قرار گرفت. اثر اسانس در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمایش فاکتوریل در پنج غلظت شاملصفر تویین ۲۰ به عنوان شاهد)،۱ در پنج تکرار انجام گرفت. اسانس تمام نمونه ها به روش تقطیر با آب و با استفادهاز دستگاه کلونجر جداسازی شد.بررسی اثرات ضدقارچی اسانس ها با دو روش دیسک دیفیوژن و رقیق سازی لوله انجام گرفت. نتایج نشان داد تمام غلظت های مورد بررسی اثر معنی داری بر مهار رشدAspergillus flavus داشته اند.(