مقاله اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و هیدروالکلی برگ و ساقه گیاه سداب بر هشت سویه باکتری بیماری زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و هیدروالکلی برگ و ساقه گیاه سداب بر هشت سویه باکتری بیماری زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه سداب
مقاله باکتری بیماری زا
مقاله آنتی بیوتیک
مقاله حداقل غلظت کشندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جلالی مقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح دلاور صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نیا امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه سداب (Ruta graveolens) از کهن ترین گیاهان مورد استفاده در طب سنتی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضدباکتریایی عصاره های آبی و هیدروالکلی برگ و ساقه گیاه سداب بر هشت سویه باکتری بیماری زا انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی روی سویه های استاندارد باکتری های پاتوژن شایع انسانی شامل انتروکوک فکالیس، استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیس، استرپتوکوک پنومونیا، اشریشیا کولی، کلبسیلا پنومونیه، سالمونلا تیفی و انتروباکترکلواکه که به صورت لیوفیلیزه شده از مرکز کلکسیون باکتری و قارچ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خریداری شده بودند؛ انجام شد. اثر عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه سداب بر رشد سویه های باکتری های بیماری زا به طور جداگانه و با روش دیسک دیفوزیون و ماکرو دیلوشن و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MIC) بررسی گردید. نتایج با اثر ضدمیکروبی هشت آنتی بیوتیک رایج شامل کوتریموکسازول، اکسی سیکلین، ونکومایسین، اریترومایسین، فورازولیدون، تتراسیکلین، آموکسی سیلین / کلاولانیک اسید و آمپی سیلین / سولباکتام مقایسه شد.
یافته ها: عصاره های آبی، اتانولی و متانولی گیاه سداب حتی با غلظت بالا (۳ میلی گرم بر میلی لیتر) اثر ممانعت کنندگی رشد علیه باکتری های مورد مطالعه نداشتند.
نتیجه گیری: عصاره های آبی، اتانولی و متانولی اندام های هوایی گیاه سداب فاقد اثر بازدارندگی بر باکتری های بیماری زا است.