مقاله اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد رنگی
مقاله آناتو
مقاله مواد ضدعفونی کننده
مقاله بیماری زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلمه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نجفی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهوش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه، مضرات آنتی بیوتیک ها و نگهدارنده های سنتزی مشخص شده است و محققین در پی جایگزین هایی با منشا طبیعی و ایمن هستند. رنگ آناتو از جمله رنگ های پرمصرف در صنعت غذا بوده که دارای خصوصیات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر چند باکتری پاتوژن انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه، رنگ آناتو از دانه های آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از فیلتراسیون، با آون تحت خلأ به شکل پودر درآورده شد. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک صورت گرفت و میزان حداقل غلظت بازدارنده از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) به کمک روش رقت آگار بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا اینوکوا، باسیلوس سرئوس و سالمونلا اینتریتیدیس محاسبه شد.
یافته ها: در این مطالعه، باسیلوس سرئوس و سالمونلا انتریتیدیس به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. سالمونلا انتریتیدیس بین باکتری های مورد آزمون، بیشترین MIC را داشت و در غلظت های مورد آزمون رنگ آناتو تنها برای سالمونلا انتریتیدیس، MBC مشاهده نشد.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، رنگ آناتو بر رشد تمام باکتری های مورد آزمون موثر است. همچنین اثر ضدمیکروبی رنگ آناتو بر باکتری های گرم مثبت مورد آزمون نسبت به باکتری های گرم منفی به کار رفته بیشتر است. لذا با توجه به نتایج آزمایش می توان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعت کننده از رشد باکتری استفاده نمود.