سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد جیحونی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده:

در این مقاله تأثیر صنایع فرهنگی بر بازار کار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. صنایع فرهنگی ساختار بازار کاررا در ایران به شکل مثبتی تحت تأثیر قرار میدهد. صنایع فرهنگی از جنبه گسترش بازارها و پیامدهای اقتصادی آن بربازار کار مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد. افزایش تجارت کالاهای صنعتی و خدمات در نتیجه ادغام اقتصادی و گسترش بازارها، تولید و اشتغال را همزمان افزایش میدهد. برآورد مدل با استفاده از داده های سال های ۸۷-۵۷با به کارگیری مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی انجام شد. دلیل استفاده از تکنیک ARDL این است که در این تحقیق هدف آن است که در کنار تخمین پویای یهای کوتاه مدت مدل، ارتباط بلندمدت بین اشتغال و متغیرهای مستقل انتخاب شده نیز برآورد گردد. همچنین به منظور بررسی سرعت تعدیل مدل پویا به سمت بلندمدت، الگوی تصحیحخطا نیز برآورد گردید. نتایج تخمین کوتاهمدت، مثبت بودن تأثیر متغیر صنایع فرهنگی و وقفه اول متغیر نیروی کار را بر اشتغال و نیز تأثیر منفی متغیرهای سرمایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت را با وجود معنادار نبودن آن بر اشتغال نشان میدهد. البته نتایج بلندمدت حاکی از اثر مستقیم GDP حقیقی بدون نفت بر اشتغال است.