مقاله اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه علیت
مقاله سرعت تعرق
مقاله سرعت فتوسنتز
مقاله کارآیی مصرف آب فتوسنتری
مقاله هدایت روزانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادان الهه
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق خشک و نیمه خشک که آب یک عامل محدودکننده است، شناخت و تبیین کارآیی مصرف آب اولین و مهم ترین گام در جهت افزایش عملکرد محصولات زراعی به شمار می آید. به منظور بررسی نحوه تاثیر صفات فیزیولوژیک مختلف گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم، آزمایشی با ۱۰۰ لاین و رقم گندم در قالب طرح لاتیس مربع ساده (۱۰×۱۰) انجام شد. در زمان گل دهی، محتوای نسبی آب برگ و سرعت از دست دادن آب از برگ های بریده به همراه صفات سرعت فتوسنتز، غلظت CO2 زیر روزنه ای، سرعت تعرق، هدایت روزنه ای و شاخص کلروفیل اندازه گیری شدند. با انجام رگرسیون گام به گام برای متغیر وابسته کارآیی مصرف آب فتوسنتزی (PWUE)، سه متغیر مستقل سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق و غلظت CO2 زیر روزنه ای وارد مدل شدند و ۸۸% از تغییرات کارآیی مصرف آب فتوسنتزی را توجیه کردند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که سرعت فتوسنتز اثر مستقیم مثبت و غلظت CO2زیر روزنه ای و سرعت تعرق اثر مستقیم منفی بر این صفت دارند. در کل نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که گزینش گیاهانی که دارای سرعت فتوسنتز و تعرق بالاتر و در عین حال CO2 زیر روزنه ای کمتری باشند، برای بهبود کارآیی مصرف آب توصیه می شوند.