سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرزاد امیریه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی،
عبدالامیر معزی، – استادیار گروه خاکشناسی
شهلا اسلامی منوچهری – مربی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق با هدف اثر شیرابه کود حیوانی و مقایسه ی آن با کود حیوانی پوسیده شده و کود هیومکس بر میزان غلظت عناصر پرمصرف (ازت، فسفر، پتاسیم) و عناصر کم مقدار (آهن، م ، روی و منگنز) قابل جذب خاک تحت کشت گیاه کلزا با ۷ تیمار در ۴ تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی در سال ۱۳۸۹ به صورت آزمای گلخانهای در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد بررسی قرار گرفت. افزودن تیمارهای غنی سازی شده T5و T4 به ترتیب باع افزای ازت و فسفر قابل جذب خاک نسبت به سایر تیمارها شدند. یکی از ویژگیهای شیرابه، پتاسیم محلول بسیار زیاد آن است به طوری که اعمال تیمار T6 به مقدار ۰/۰۵ درصد، پتاسیم قابل جذب خاک را نسبت به تیمار T1 حدود میزان قابل جذب عناصر روی و منگنز با اعمال تیمار T3 و برای عنصر م کاربرد تیمار T4 افزای معنی داری را نسبت به تیمارهای T1 و T7 نشان داده است. در نتیجه برای افزای عناصر پر مصرف و کم مصرف قابل جذب خاک کاربرد تیمارهایT3و T4 در خاکهای غیر شور و برای گیاهان غیر حساس به شوری به صورت غیر متوالی توصیه میشود.