سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران محسنی فر – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدحسن طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
ابراهیم پذیرا – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
نبی اله یارعلی – استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با توجه به خشک بودن کشور ما و نیاز به آب فراوان در کشاورزی و خشکسالی های اخیر و کاه ش بارندگی،دانستن عوامل مؤثر و شدت تأثیر فاکتورهای مختلف بر کیفیت آب رودخانه و بیان کردن آن به صورت یک مدل علمی و کنترل بهرهبرداری و برنامهریزی دقیق و علمی از رودخانه بسیار مهم، ضروری و لازم احساس میشود . شیب زمین یکی از عوامل مهم در فرسایش و حرکت عناصر به سمت رودخانهها میباشد. اطلاعات کافی و بلند مدت در کشور برای برآورد کیفیت آب وجود ندارد، بنابرین استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی و برآورد کیفیت آب روش مناسبی است. با استفاده از نرمافزار مپاینفو و با توجه به ایستگاههای هیدرولوژی کنار رودخانه، حوضه زا ینده رود به۱۲ زیر حوضه تقسیم شد. همچنین ۷ کلاس شیب مختلف در حوضه مشخص شد و متناسب با ۱۲ زیر حوضه تفکیک و مساحت هر کلاس شیب حوضه محاسبه شد. جهت شبیهسازی اثر شیب و بارندگی حوضه بر آلودگ ی رودخانه از سیستم شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید و مساحت مربوط به هر کلاس شیب و بارندگی ماهانه به عنوان ورودی سیستم و همچنین عناصر اندارهگیری شده در ۱۲ ایستگاه کنار رودخانه به عنوان خروجی انتخا ب شد . در مجموع ۱۱۶۰ ورودی و ۱۷۲۸ خروجی به شبکه داده و پس از آموزش با نرونها و لایههای مختلف، بهترین شبکه با ضر یب همسبستگی برابر ۸۶/۲۶و میانگین مربعات خطا برابر۳۹۸%بدست امده است