سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرش خدابخشی – کارشناس ارشد مهندسی عمران-راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
سیدفرهاد افتخارزاده – دکترای مهندسی عمران- راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرس

چکیده:

اعمال نیروی گریز از مرکز بر خودرو ضمن حرکت در قوس افقی، باعث بروزعدم تعادل حرکتی خودرو میگردد. در این شرایط اعمال شیب عرضی در قوس افقی و اصطکاک عرضی، سبب میگردد تا حد امکان تعادل حرکتی خودرو حفظ گردد. در شرایطی که قوس افقی در شیب طولی واقع است، مؤلفهای از زاویه طولی مسیر نسبت به سطح افق، سبب کاهش نیروی عمودی سطح و بهموجب آن نیروی اصطکاک عرضی میگردد. عدم ملاحظه شیب طولی در محاسبه دادههای آییننامه اشتو بهمنظور تعیین حداقل شعاع قوس افقی، سبب میگردد در شرایط عملکردی هنگامیکه قوس افقی در شیب طولی است، عملاً بکارگیری این اطلاعات پاسخگوی تأمین حداقل ایمنی مورد نیاز نباشد. این تحقیق در پی انجام تحلیل دینامیکی دقیقتر نیروهای وارده بر خودرو بهعنوان جرم نقطهای در لحظه تعادل، ضمن حرکت در قوس افقی واقع در شیب طولی و محاسبه حداقل شعاع مجاز جهت طراحی قوس افقی در این شرایط، میباشد.