سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مجید وزیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران دانشگاه یزد
نصرت ال…. امانیان – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه یزد
مسعود زینی – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه یزد
کاظم برخورداری – عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه یزد

چکیده:

در بررسی آبخوانها، شیب سنگ بستر از آن جهت میتواند حائز اهمیت باشد که بیانکننده نقاط مناسب برای حفر چاه در امتداد آبخوان است. تحقیقات زیادی پیرامون اثر شیب سنگ بستر بر جریان آبهای زیرزمینی و دبی چاههای موجود در آبخوان انجام شده است. در این تحقیق اثر شیب سنگ بستر بر آبدهی چاه با استفاده از دستگاه هیدرولوژی بررسی شده است. آزمایشها بر روی سه نوع خاک با دانهبندی مختلف از ماسه ریز تا ماسه درشت و در گرادیانهای هیدرولیکی مختلف انجام شدهاند تا با دقت بیشتری بتوان نتایج را بررسی نمود. شیب سنگ بستر نیز بر روی مقادیر ۱ ، ۳ ، ۵ و ۷ درصد و دو شیب منفی تنظیم شده است و تغییرات آبدهی چاه با افزایش شیب کف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که به طور کلی با افزایش شیب سنگ بستر، میزان آبدهی چاه کاهش مییابد