مقاله اثر شکل نوشتاری و میزان آشنایی با متن بر تثبیت چشم و واپسگرد در حین خواندن هدفمند: شواهدی از دستگاه پایشگر حرکات چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی کاربردی از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر شکل نوشتاری و میزان آشنایی با متن بر تثبیت چشم و واپسگرد در حین خواندن هدفمند: شواهدی از دستگاه پایشگر حرکات چشم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تثبیت/ واپسگرد
مقاله خواندن
مقاله ردیابی حرکات چشم
مقاله شکل نوشتاری
مقاله متن آشنا/ ناآشنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سپهر روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر شکل نوشتاری و آشنایی افراد با متن بر دو مورد از شاخص های عمده حرکات چشم، یعنی تثبیت چشم و واپسگرد، در حین خواندن متون به صورت هدفمند و غیرهدفمند بود.
روش: روش مطالعه شبه آزمایشی و جامعه آن حدود ۵۰۰ دانشجوی دختر کارشناسی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ بود. از بین آن ها ۴۷ نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه خواندن هدفمند و غیرهدفمند تقسیم شد. محرک ها چهار متن مختلف به صورت متن آشنا-شکل نوشتاری لوتوس، متن آشنا-شکل نوشتاری خودکار، متن ناآشنا – شکل نوشتاری لوتوس و متن ناآشنا – شکل نوشتاری خودکار بود. حرکات چشم با استفاده از دستگاه پایشگر حرکات چشم اندازه گیری و داده ها با تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد.
یافته ها: تحلیل ها، نشان داد اثرات اصلی در مورد تثبیت چشم معنادار است. تعداد تثبیت گروه خواندن غیرهدفمند بیشتر و به علاوه اثر تعاملی گروه و شکل نوشتاری معنادار بود. در کل آزمودنی ها تثبیت بیشتری بر متون ناآشنا و متون دارای شکل نوشتاری معمولی داشتند.
نتیجه گیری: در موارد تنظیم متون آموزشی به ویژه در محیط مجازی، استفاده از شکل نوشتاری معمولی باعث جلب دقت بیشتری و یادگیری بهتر می شود. به علاوه، برای متون ناآشنا اثربخشی بیشتری را به دنبال دارد.