سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید هاشمی نیاسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیارگروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – استادیارگروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه یکی از روش های متداول حمل و نقل و نگهداری میوه جعبه می باشد که به صورت گسترده در صنعت و بازار مورد استفاده می باشد. محصول درون این جعبه ها بر اثر نیروها وتنش های ناشی از انباشتگی، طولمدت انبارداری، تهویه نامطلوب درون جعبه و دیگر عوامل در معرض آسیب دیدگی و خرابی می باشند. در تحقیق حاضر برای بررسی و تحلیل این نیروها در کف جعبه از روش شبیه سازی عددی المانهای مجزا DEM) استفاده گردید. در این روش دانه های کروی و غیر کروی درون جعبه های مستطیل مربعی بر اثر نیروی ثقل انباشته شده، نیروهای وارد بر دانه ها در کف جعبه استخراج و در قالب مشخصه های نیرویی ارزیابی گردیدند. در این تحقیقاثرات شکل جعبه (ابعاد جعبه)، ضریب اصطکاک دانه ها، شکل دانه، بر مشخصه های نیرویی شامل انحراف از معیار نیروها، میانگین نیروها، بیشینه نیرو و تخلخل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در جعبه های حاوی دانه های کروی، ابعاد جعبه بر مشخصه های نیرویی تاثیری ندارند. ولی در جعبه های حاوی دانه های غیر کروی،باریک شدن جعبه باعث قرار گرفتن نامنظم محصول و انتقال بخشی از وزن محصول به جداره ها می گردند. بنابراین می توان شرایط لهیدگی میوه های موجود در کف جعبه مورد بررسی قرار داده و ابعاد جعبه با نیروی حداقل در کف جعبه انتخاب نمود