سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام فولادفر – دانشجوی دکتری

چکیده:

معمولا فرض می شود که رسوبات معلق بسیارریز کلوئیدها بدون رسوبگذاری و بدون تغییر درغلظت به پایین دست منتقل میشوند ولیکن شواهد و قرائن اخیر نشان داده است که این ذرات به دلیل ترکیب سازوکارهای فیزیکی و شیمیایی درون و روی بستر ته نشین می شوند تحقیق حاضرروی رژیمی ازترسیب تمرکز دارد که درآن نشست سقوطی ذرات اهمیت چندانی ندارد و تنها عوامل موثر برترسیب رسوبات تبادل بین جراین و بستر ناشی ازعمل جابجایی مکشی و به دنبال آن فیلتراسیون زیرسطحی بستر می باشد برای بررسی این پدیده ها ازمایشهایی دریک فلوم ازمایشگاهی روی ذرات کلوئیدی سیلیسی روی بستر ماسه ای متشکل از تلماسه دیون انجام شده است نتایج آزمایشها نشان داده است که تبادل جریان – بستر کلوئیدها توسط هم فرایندهای هیدرولیکی و هم اندرکنش های فیزیکوشیمیایی بین کلوئیدهای حمل شده و رسوبات بستر کنترل میشود.