مقاله اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف کش نیکوسولفورون روی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس KSC704 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۶۴ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف کش نیکوسولفورون روی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس KSC704
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیکوسولفورون
مقاله روش کاشت
مقاله تراکم کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری خراسانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این آزمایش اثر روش های کاشت ذرت در تراکم های مختلف و استفاده از علف کش نیکوسولفورون در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بصورت کرت خردشده فاکتوریل، بر خصوصیات مرفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقمKSC704 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ بررسی شد. کرت های اصلی شامل سه الگوی کاشت یک ردیفه روی پشته، دو ردیفه روی پشته و کاشت در کف فارو بود و در کرتهای فرعی نیز تراکم مطلوب به میزان ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار و تراکم مطلوب+۲۰% به میزان ۹۰۰۰۰ بوته در هکتار، و تیمار مبارزه با علف های هرز با نیکوسولفورون (با نام تجاری کروز) در غلظت های (۰، ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ لیتر در هکتار از ماده تجاری) در مرحله ۷-۵ برگی علف های هرز به صورت فاکتوریل جای گرفتند. همچنین یک تیمار شاهد وجین دستی تمام فصل نیز اعمال شد. هر کرت آزمایشی شامل سه خط ۸ متری بود. نتایج نشان داد وزن خشک علف های هرز در دزهای ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ لیتر در هکتار نیکوسولفورون بطور معنی داری نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش یافت. اما بین دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی دار مشاهده نشد. عملکرد ذرت در شیوه کاشت یک ردیفه، دو ردیفه و کاشت داخل جوی اختلاف معنی داری نداشت. عملکرد ذرت در تراکم ۹۰۰۰۰ بوته در هکتار بطور معنی داری بیشتر از تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار بود. عملکرد، ارتفاع ذرت، قطر ساقه ذرت، تعداد برگ بالای بلال اصلی، ارتفاع بلال اصلی از سطح زمین، تعدادکل برگ ذرت، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال در شاهد بدون مبارزه بطور معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود. بین تیمار وجین دستی و دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی داری از نظر عملکرد مشاهده نشد. نیکوسولفورون در دز ۱٫۵ لیتر در هکتار و تراکم کاشت ۹۰۰۰۰ بوته در هکتار بهترین نتیجه را نشان داد.