سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین طاهری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه های آبی، مهندسی فرایند ،شرکت کربن ایر
سیدمحمدرضا طاهری – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، مدیر کارخانه ،شرکت کربن ایران
مرتضی ایزدیان – فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک، مشاور مدیر عامل شرکت کربن ایران
محمود روشن افشار – فارغ التحصیل کارشناسی شیمی ، مشاور محیط زیست مدیر عامل شرکت کربن ایران

چکیده:

منحنی مشخصه رطوبتی خاک که بیانگر چگونگی نگهداشت آب در خاک است ، بستگی به توزیع اندازه منافذ خاک دارد . کیفیت آب آبیاری از طریق تأثیر بر ساختمان خاک ، توزیع اندازه منافذ و پیوستگی آنها، بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک مؤثر است ( کولیس جورج ۱۹۸۴ و دکستر ۲۰۰۴ )تخریب ساختمان و منافذ موجود در خاکهای سدیمی در اثر دو پدیده تورم کانیهای رسی و از هم پاشیدگی خاکدانه ها صورت میگیرد که ناشی از درصد بالای یون سدیم است . این فرایندها سبب کاهش اندازه و پیوستگی منافذ خاک میگردند . به این ترتیب که معمولاً آبهای سدیمی کم شور اثر تخریبی شدیدتری بر ساختمان خاک دارند . زیرا آبهای کم شور سبب افزایش ضخامت لایه چسبنده دوگانه( DDL ) اطراف ذرات خاک شده و این فرایند به همراه وجود یون سدیم سبب پراکندگی و تخریب ساختمان خاک میگردد . در رابطه با اثر کیفیت آب بر منحنی مشخصه رسوب خاک پژوهشهای اندکی صورت گرفته است . لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوری و سدیمی بودن آب بر منحنی مشخصه فرسایش خاک است . برای بررسی عملکرد ، آزمایشهای متعددی با سه نمونه رسوب چسبنده با شوری سدیمی متفاوت تحت شرایط هیدرولیکی مختلف بر روی سیفون معکوس انجام گرفت و نتایج به صورت منحنیهائی ارائه شده است.