سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف
محمود کلباسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف

چکیده:

کمبود منابع آب با کیفیت مناسب و گسترش شوری خاک از مهمترین مشکلات برای توسعه کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیابهویژه ایران میباشد. رشد روزافزون جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر، لزوم افزایش بهره وری تولید و استفاده از منابعغیرمتعارف نظیر آبهای شور را اجتنابناپذیر کردهاست. در این پژوهش استفاده از محلول غذایی شور و با شوری پایه به دوصورت دائم و متناوب در کشت هیدروپونیک گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. محلول غذابی با چهار سطح شوری شامل ۲/۵، ۳/۵، ۴/۵ و ۵/۵ دسیزیمنس بر متر از منبع کلریدسدیم با دو مدیریت اعمال شوری و سه تکرار در اختیار گیاه قرار گرفت. عناصر غذایی شامل سدیم، کلسیم،منیزیم آهن،مس،منگنزو روی در میوه رسیده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش شوری غلظت عناصر کلسیم ومنیزیم در میوه گوجهفرنگی کاهش یافت اما غلظت سدیم به شدت افزایش یافت.غلظت عناصر میکرو اندازه گیری شده روند خاصی را نشان نداد و این در حالی بود که غلظت کلسیم و منیزیم در تیمارهای شوری متناوب نسبت به دائم درتمام سطوح شوری بیشتر و غلظت سدیم در تیمارهای متناوب کمتر از دائم بود.