سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف
محمود کلباسی – استاد دانشگاه خوراسگان اصفهان
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان
سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصف

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت و احتیاج به غذای بیشتر و به موازات آن گسترش شوری خاک و محدودیت منابع آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک،ضرورت کاربرد روشهای نوین کشاورزی نظیر کشت بدون خاک و همچنین استفاده از منابع آب با کیفیت پایین را روشن می سازد.هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شوری دائم و متناوب محلول غذایی بر جذب برخی عناصر غذایی توسط ریشه گیاه گوجه فرنگی رقم بریل در کشت بدون خاک می باشد.این تحقیق از اردیبهشت تا مهر ۱۳۸۹ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزادخوراسگان در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح هدایت الکتریکی ۵/۲ (شاهد)، ۵/۳، ۵/۴ و۵/۵ دسی زیمنس بر متر و در دو سطح اعمال شوری دائم و متناوب وسه تکرار انجام گرفت.عناصر غذایی شامل کلسیم، سدیم، آهن، مس، منگنزو روی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که با افزایش شوری محلول غذایی غلظت کلسیم و سدیم درریشه به ترتیب به طور خطی کاهش و افزایش یافت و این در حالی بود که غلظت کلسیم در تیمارهای شوری متناوب نسبت به دائم درتمام سطوح شوری بیشتر و غلظت سدیم کمتر بود.همچنین تیمارهای شوری برغلظت یونهای مس و منگنز اثر خاصی را نشان نداد و تفاوت در جذب آهن و روی فقط در تیمار ۵/۵ دسی زیمنس بر متر مشاهده شد