سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا رستم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه واحد خوراسگان
محمود کلباسی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
احمد محمدی قهساره – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سارا مهرآرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

با افزایش جمعیت نیاز به تولید غذای بیشتر گسترش شوری خاک و محدودیت منابع آبی استفاده از آبهای شور در کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک الزامی به نظر می رسد. هدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر شوری دائم و متناوب محلول غذایی برعملکرد و صفات کمی گوجه فرنگی رقم بریل در کشت بدون خاک می باشد این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار سطح هدایت الکتریکی ۱/۵ شاهد، ۳/۵ و ۴/۵ و ۵/۵ دسی زیمنس برمتر و در دو سطح اعمال شوری دائم و متناوب و سه تکرار انجام گرفت شاخصهای کمی مانند عملکرد کل تعداد درصد ماده خشک و میانگین وزن میوه مورد ارزیابی قرارگرفت.