سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات
فایضه محمودی ینگ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، گروه زراع

چکیده:

آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر تنش شوری روی قوه و جوانه زنی بذرهای عدس (Lens culinaris Medik) ارزیابی گردد. تیمارهای شوری ۸ ،۴ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم همراه با شاهد به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اعمال گردید. گیاهان حاصل در مرحله رسیدگی برداشت گردید و کیفیت بذرهای تولیدی ارزیابی شد.درصد های قوه زیست و جوانه زنی به طور معنی داری تحت تاثیر شوری قرار گرفتند، ولی اثر شوری روی سرعت جوانه زنی معنی دار نبود. با افزایش تنش شوری درصد های قوه زیست و جوانه زنی کاهش پیدا کردند. با وجود این، تفاوت معنی داری بین قوه زیست و جوانه زنی بذرهای تولیدی تحت شوری های ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر وجود نداشت.