سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه عطایی برازنده – همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
رویا کرمیان –
مسعود رنجبر –

چکیده:

شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که رشد و نمو گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد. شوری سطح وسیعی از اراضی مطلوب در کشور ما را نیز دربر میگیرد، با توجه به افزایش سطح اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب در کشور، شناسایی گیاهان مقاومبه شوری اهمیت بسیاری دارد. به منظور تعیین اثر سطوح مختلف شوری بر جوانهزنی، وزن تر و خشک ۳ گونه آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار با پنج سطح شوری در غلظتهای ۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیمولارNaCl انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری درصد جوانهزنی در هر سه گونه کاهش یافته و در تیمار ۴۰۰ میلیمولار بازداشته میشود. مقایسه میانگین دانهرستهای رشد یافته در شوری با نمونه شاهد نشان داد وزن تر و خشک گیاهان تا سطح شوری ۲۰۰ میلیمولار کاهش مییابد و اختلاف معنیداری در میان سطوح مختلف شوری مشاهده شد. از اثرات دیگر شوری بر این گیاهان میتوان به افزایش قابل ملاحظه در محتوای پروتئین کل تحت تنش شوری اشاره نمود