سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
سهیلا دست برهان –
سعید زهتاب سلماسی –

چکیده:

شوری یکی از تنشهای محیطی است که تغییرات شدیدی در رشد فیزیولوژی و متابولیسم گیاهان ایجاد می کند توانایی گیاهان برای زنده ماندن و رشدتحت شرایط شوری بالا درتوزیع گیاهان سراسر جهان از اهمیت زیادی برخوردار است د رنتیجه شناخت گیاهان متحمل به شوری بسیار مهم است هدف ازا ین پژوهش تعیین اثر چهار سطح شوری صفر، ۴و۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر روی عملکرد گل و اسانس شوید می باشد آزمایش در سال ۸۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد نتایج نشان داد که عملکرد گل درصد و عملکرد اسانس در شوری ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر بطور نسبی بیشتر از تیمار شاهد و شوری ۴ دسی زیمنس برمتر بود.