مقاله اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۸۵ تا ۹۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب
مقاله شوری
مقاله فراهمی
مقاله فلزات سنگین
مقاله لجن فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتی مروست علی
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی اثر شوری خاک برفراهمی و جذب کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس در یک خاک تیمار شده با لجن فاضلاب بود. شوری خاک (۲، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر، عصاره گل اشباع) با نسبت ۱:۱ با استفاده از نمک های کلرید سدیم و کلرید کلسیم ایجاد گردید و خاک به مدت یک ماه در رطوبت مزرعه نگه داری شد. سپس خاک، با لجن فاضلاب (۱٫۵ درصد) تیمار گردید و به مدت یک ماه، خوابانده شد. قبل از کشت، غلظت فلزات سنگین در محلول، کلرید محلول و فلزات سنگین عصاره گیری شده با DTPA-TEA تعیین گردید. سپس گیاه جو کشت و ۱۰ هفته پس از جوانه زنی، قسمت های هوایی برداشت و شاخص های گیاهی (عملکرد، غلظت و جذب) تعیین شدند. نتایج نشان داد که کلیه سطوح شوری خاک باعث افزایش معنی دار مقادیر محلول و قابل استفاده کادمیم، سرب، نیکل، روی و مس شد. شوری خاک بر غلظت وجذب کادمیم و سرب گیاه اثر معنی داری (P<0.05) نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب باعث افزایش غلظت قابل استفاده و محلول فلزات سنگین در خاک شد و یون کلر نقش موثری در قابلیت استفاده آنها در خاک داشت. بنابراین نتایج بدست آمده می تواند برای ارزیابی جذب فلزات سنگین، در خاک های شور تیمارشده با لجن فاضلاب، استفاده شود.