مقاله اثر شوری بر وضعیت گلدهی ارقام مختلف بادمجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۸۶ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر شوری بر وضعیت گلدهی ارقام مختلف بادمجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادمجان
مقاله شوری
مقاله غربالگری
مقاله گلدهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یکی از مهمترین عوامل اقلیمی محدود کننده رشد در گیاهان زراعی است. به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر وضعیت گلدهی ارقام بادمجان پرورش یافته در هوای آزاد، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام شد. تیمارهای شوری در ۷ سطح شامل غلظت های ۰، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بود. مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم به آب آبیاری (با هدایت الکتریکی ۲۱۹ میکروموس بر سانتی متر) اضافه گردیدند. نشاهای آماده شده سه رقم بادمجان (محلی جهرم، قلمی دزفول و دلمه هندی) در کیسه های پلاستیکی حاوی ۹ کیلوگرم خاک غالب منطقه خنج کشت گردید. تیمارهای شوری به مدت ۵ ماه اعمال شد. نتایج نشان داد که به طورکلی شوری باعث کاهش تعداد گل در هر بوته در مقایسه با تیمار شاهد شده و زمان گلدهی را به تاخیر انداخت، اما بر تعداد گل های باز شده اثر معنی داری نداشت. در بین ارقام مورد بررسی بر اساس صفات مطالعه شده، رقم محلی جهرم به عنوان رقمی با تحمل بیش تر و رقم قلمی دزفول به عنوان حساس ترین رقم در برابر شوری ناشی از کلرید سدیم ارزیابی گردید.