سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد صحبت زاده – ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزیک اتمی و مولکولی- دانشکده ع
سعید میرزانژاد – ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزیک اتمی و مولکولی- دانشکده ع
مائده قاسمی – ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزیک اتمی و مولکولی- دانشکده ع
مهسا طالب زاده – ازمایشگاه تحقیقاتی لیزر و پلاسما- گروه فیزیک اتمی و مولکولی- دانشکده ع

چکیده:

در این مقاله اثر شعله سرد پلاسمای سرد ارگون / اکسیژن بر فعال سازی سطوح لعاب چینی ، میکا و نوعی سنگ از جنس مخزن استخراج نفت مورد بررسی قرار گرفته است. در این کار از یک منبع تغذیه AC سینوسی در فرکانس KHz18.6 و ولتاژ ۴/۸ KV استفاده کردیم. به منظور تعیین انرژی سطح و مولفه قطبی و غیرقطبی ان از روش اندازه گیری زاویه تماس و روش اون-وند استفاده شده است. نتایج بدست امده افزایش زاویه تماس با اب مقطر و افزایش انرژی سطوح را نشان می دهد که حاکی از توانایی پلاسمای ارگون / اکسیژن با ایجاد گونه های فعال اثر بسزایی در فعال سازی سطوح (افزایش ابدوستی و ترپذیری میکا و سنگ مخزن و افزایش قدرت رنگ پذیری لعاب چینی) خواهد داشت. همچنین بررسی زمانی اثر پلاسما ماندگاری ان را با گذشت زمان نشان می دهد.