سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بهرام بانی نسب – استادیاران گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیروس قبادی – استادیاران گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایوبعلی قاسمی – مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی و انتخاب مناس بترین پایه برای درختان ‘به’ رقم اصفهان در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان، شش نوع پایه شامل چهار پایه همگروهی QC ،QB ،QA، PQBA29 و دو پایه بذری به و زالزالک مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت بررسی تأثیر پایه بر غلظت عناصر معدنی در برگ ها، نمونه های برگی ۱۲۰ روز پس از مرحله تما مگل از قسمت میانی شاخ ههای رشد سال جاری برداشت شد. نتایج حاصل از اندازه گیری ها نشان داد که اثر پایه روی اکثر پارامتر های اندازه گیری شده درختان در سطح احتمال ۵ درصد معن یدار می باشد . نتایج نشان م ی دهد پایه اثر معنی داری بر میزان فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس و منگنز برگ درختان به رقم اصفهان داشت اما میزان ازت و روی برگ تحت تأثیر پایه قرار نگرفت.