مقاله اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد پس از فعالیت در دانشجویان دختر چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد پس از فعالیت در دانشجویان دختر چاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت مقاومتی
مقاله فشارخون سیستولی
مقاله فشار خون دیاستولی
مقاله هزینه اکسیژن میوکارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی بیان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بروجردی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرفشارخونی یکی از مهم ترین عوامل توسعه بیماری های قلبی- عروقی در افراد چاق یا دارای اضافه وزن می باشد. بنابراین، در پژوهش حاضر، اثر شدت و حجم فعالیت مقاومتی بر فشارخون و هزینه اکسیژن میوکارد متعاقب فعالیت در دختران چاق مورد بررسی قرار گرفت. ۲۴ دانشجوی دختر چاق با BMI بالاتر از ۳۰ و فشارخون طبیعی (سن ۲۰٫۶۲±۱٫۴۳ سال؛ وزن ۷۸٫۱۲±۱۱٫۰۸ کیلوگرم؛ قد ۱۶۰±۵٫۰۶ و ۳۰٫۰۹±۳٫۰۹ BMI کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها در یک طرح متقاطع و به صورت تصادفی چهار جلسه فعالیت مقاومتی شامل پرس سینه، پرس پا و پشت ران را انجام دادند. پروتکل تمرینی شامل دو جلسه با حجم پایین (۳ ست) و شدت های۳۰ (LVLI)  و۷۰ (LVHI)  درصد یک تکرار بیشینه و دو جلسه با حجم بالا (۷ ست) و شدت های۳۰ (HVLI)  و۷۰ (HVHI)  درصد یک تکرار بیشینه بود. تعداد تکرارها برای شدت %۳۰ ۱RM برابر با ۲۰ تکرار و برای شدت %۷۰ ۱RM برابر با ۱۰ تکرار در هر حرکت بود. فشار خون، ضربان قلب و هزینه اکسیژن میوکارد (حاصلضرب فشار سیستولی و ضربان قلب) در قبل از فعالیت، بلافاصله بعد و هر ۱۰ دقیقه یکبار تا ۶۰ دقیقه پس از هر جلسه فعالیت اندازه گیری گردید. فعالیت مقاومتی با شدت %۷۰ ۱RM و حجم ۷ دوره ای فشار خون سیستولی را در ۳۰ و ۵۰ دقیقه بعد از فعالیت به طور معنی داری نسبت به فعالیت مقاومتی با شدت %۷۰ ۱RM و حجم سه دوره ای و فعالیت مقاومتی با شدت%۳۰ ۱RM  و حجم های ۳ و ۷ دوره ای کاهش داده است (p<0.05). فشارخون دیاستولی در زمان های ۲۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ دقیقه پس از فعالیت مقاومتی با شدت %۷۰ ۱RM و حجم ۷ دوره ای نسبت به دیگر پروتکل های فعالیت مقاومتی پایین تر بود. همچنین، هزینه اکسیژن میوکارد در ۳۰ و ۶۰ دقیقه پس از فعالیت مقاومتی HVHI نسبت به فعالیت مقاومتی LVLI در دختران چاق پایین تر بود (p<0.05). بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان فعالیت مقاومتی را به عنوان یک روش غیردارویی جهت کاهش فشار خون و هزینه اکسیژن میوکارد به افراد چاق توصیه کرد.