سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا مهربان الوندی – دانشجوی ارشد
جعفر راثی زاده غنی – استادیار-گروه متالورژی و مواد فنی دانشگاه فنی تهران
حسن فرهنگی – استادیار-گروه متالورژی و مواد فنی دانشگاه فنی تهران

چکیده:

فولادهای آلیاژی حاوی سیلیسیم و کرم در ساخت قطعات خودرو ابزار دستی و گیره استفاده می شوند در این مقاله اثر عملیات حرارتی بین بحرانی،بین بحرانی مجرد بین بحرانی متوالی بر ساختار و میزان انرژی جذب شده چارپی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آنها با عملیات حرارتی مرسوم مقایسه گردید.بعد از تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی بین بحرانی نمونه ها جهت عملیات حرارت یبین بحرانی در دماهای ۸۰۰-۷۹۰-۷۸۰درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت بین مراحل کوینچ وبازگشت به صورت ساندویچ آنیل شدند.عملیات حرارتی بین بحرانی مجرد فقط در دماهای بین بحرانی ۸۰۰، ۷۹۰ ، ۷۸۰درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت نگهداری و پس ازکوئنچ در روغن دردمای ۶۰۰ درجه بازگشت شدند عملیات بحرانی بین بحرانی متوالی بلافاصلهبعد از آستنیته دردمای ۸۷۰ درجه به مدت یکساعت به دماهای ۸۰۰، ۷۹۰ و ۷۸۰ درجه منتقل و پساز نگهداری به مدت دو ساعت و کوئنچ بازگشت شدند. کلیه نمونه ها تحت آزمایشهای ضربه سختی سنجی و متالوگرافی قرارگرفتند نتایج نشان داده است که میزان انرژی جذب شده چارپی در روش عملیات حرارتی بین بحرانی نسبت به روش مرسوم و دیگر روشهای عملیاتی حرارتی بین بحرانی بالاتر بوده است مشاهدات متالوگرافی نشان دادند که افزایش انرژی ضربه مربوط به حضور فاز فریت است.