سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمسی جلالی قمبوانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
عفت بمبئی چی – دانشیاران دانشگاه اصفهان
نادر رهنما – دانشیار دانشگاه اصفهان
سمانه کمالیان – کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیکل عادت ماهیانه بر میزان کورتیزول بزاقی به دنبال یک فعالیت بیشینه است. تعداد ۱۰ نفراز دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی )میانگین و انحراف استاندارد سن ۲/۰۵±۲۱/۹ سال که همهی آنها سیکل عادت ماهیانه طبیعی داشته و هیچگونه داروی هورمونی مصرف نمی کردند برای شرکت درتحقیق انتخاب شدند. آنها در ساعت ۳ صبح و در دو مرحله از سیکل عادت ماهیانه )فولیکولی و لوتئینی ( موردآزمایش قرار گرفتند. نمونهی بزاق افراد قبل و بلافاصله بعد از انجام تست بیشینه روی دوچرخهی کار سنج گرفته شده و در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل دوطرفه-ی واریانس استفاده شد. تفاوت معناداری در میزانکورتیزول درمراحل مختلف سیکل عادت ماهیانه مشاهده نشد یافتههای این تحقیق نشان داد که بین غلظت کورتیزول بزاقی در مرحلهی لوتئینی از سیکل عادت ماهیانه نسبت به مرحلهی فولیکولی تفاوت معناداری وجود ندارد. به نظر می رسد که کورتیزول بزاقی تحتتاثیر سیکل عادت ماهیانه قرار نمیگیرد