سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه،
مرتضی قدیم زاده – دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه
مراد جعفری – استادیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی –

چکیده:

در این مطالعه اثر سینرژیکی آسکوربیکاسید (با خاصیت آنتیاکسیدانتی) و گلوتاتیون در رویانزایی میکروسپور کلزا (Brassica napus) رقم PF7049.5 مورد بررسی قرار گرفت. سطوح مختلف گلوتاتیون (۰,۱۰,۵۰,۱۰۰mg/l) با دو سطح آسکوربیکاسید (۵-۱۰mg/l) در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد تست گردید. طبق نتایج این آزمایش میزان رویانزایی با استفاده از ۱۰mg/1 گلوتاتیون در حضور آسکوربیک اسید در مقایسه با کشت های تیمار نشده افزایش معنی داری (۳۲۲ رویان در هر پتری) نشان داد. رویانزایی میکروسپور میتواند به وسیله آسکوربیک اسید و گلوتاتیون بهبود یاب وقتی ترکیب مناسب و پیش تیمار دمایی مناسب انتخاب شود.