سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا پاک زمان –
مهدی دیواندری –
علی رضا خاوندی –

چکیده:

در این تحقیق از روش جدید ریخته گری توپر جهت تولید کامپوزیت زمینه آلومینیم A 356تقویتشده با شبکه دو بعدی ازسیمهای فولاد ساده کربنی استفاده شد. پوشش روی با روش آبکاری الکتریکی بر روی سیم ها نشانده شد. سه کسر حجمی متفاوت ۵/۷۷,۱۰/۹۰,۱۷/۶۶درصد) برای فاز تقویتکننده مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده شد که با تقویت آلیاژ ۳۵A با سیمهای فولادی به هم مرتبط، سختی و استحکام به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. در این بین، کامپوزیتهای با سیم تقویت کننده بدون پوشش، بالاترین استحکام کششی ۱۹۱MPa و نمونههای کامپوزیتی مقاوم شده با سیمهای با پوشش روی، بالاترین سختی۶۵VHN) را از خود نشان دادند. بررسی و تحلیل ریزساختار کامپوزیتها با استفاده از تصاویرSEMو آنالیزEDXحاکی از تشکیل فاز واکنشی با ترکیب شیمیاییFe25Al60(Si,Mg15در فصل مشترک سیم بدون پوشش/ زمینه بود؛ در حالیکه ریزساختار فصل مشترک زمینه و سیم با پوشش روی، متشکل از دو لایه (فازFe2(Al0.969Si0.014Zn0.017)5در مجاورت سیم و فازFeAl4Siدر مجاورت زمینه) شناسایی شد. همچنین فازهای FeAl4Si و Fe2Al7Si درون زمینه آلومینیم (در نواحی نزدیک به سیم با پوشش روی) مشاهده شدند.