سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریده یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
عادل مرادی سبزکوهی – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

روشهای نوین و صحیح خاک ورزی به منظور استفاده بهینه از خاک، بعنوان مهمترین تامین کننده منابع غذایی، می تواند بهره وری لازم از تولیدات زراعی را افزایش دهد. با توجه به بحران آب در چند سال اخیر، مدیریت خاک ورزی و آبیاری باید به سمت کاهش بهم خوردن خاک جهت کاهش نفوذ بی رویه آب برود و نیز مصرف بهینه آب در سیستم های کشاورزی را بدنبال دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر دو سیستم خاک ورزی (خاک ورزی مرسوم و خاک ورزی پشته ای) بر میزان آب مصرفی برای آبیاری در دو روش آبیاری غرقابی و آبیاری نشتی درکشت گندم در کرتهای با میزان پوشش ۴۵% بقایای سطحی انجام شد. این تحقیق، در فصل زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین دو روش خاک ورزی اعمال شده، در خاک ورزی پشته ای حجم آب مصرفی جهت آبیاری کرتها کمتر از مقدار آن در روش خاک ورزی مرسوم می باشد. کمترین میزان مصرف آب در روش خاک ورزی پشته ای به همراه آبیاری نشتی مشاهده شد.