سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده کوزری – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

عملیات خاک ورزی مناسب موجب بهبود ساختمان خاک، افزایش خلل و فرج، توزیع بهتر خاکدانه ها ونهایتا اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک می شود. روش های مختلف خاک ورزی تاثیر متفاوتی بر روی خصوصیات فیزیکی خاک دارد. این تحقیق در شهرستان شوشتر به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای خاک ورزی عبارتند از: ۱- گاو آهن برگردان دار +دیسک سبک(روش متداول منطقه)، ۲- گاو آهن قلمی + دیسک سبک، ۳- دیسک سنگین + رتیواتور و ۴- دو باردیسک سنگین عمود بر هم در نظر گرفته شد و این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. اندازه گیری چهار خصوصیت فیزیکی خاک شامل جرم مخصوص ظاهری خاک، قطر میانگین وزنی خاکدانه ها،برگردان شدن خاک و شدت خرد شدن خاک بود. نتایج نشان داد که تیمار ۳ (دیسک سنگین + رتیواتور ) که بابیشترین کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک یعنی ۱۲/۶ درصد، قطر میانگین وزنی خاکدانه ها با۲/۹۵ سانتی متربرگردان شدن خاک۶۴/۸۰ درصد و شدت خرد شدن خاک ۲/۷۵سانتیمتر نسبت به سایر تیمارها توصیه می گردد.