سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد دیباجی – دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آ
محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور انتخاب روشهای مناسب خاکورزی حفاظتی، آزمایشی با ۲ روش خاک ورزی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. روش اول استفاده از یکبار ساقه خردکن، دوبار ساقه خردکن و دیسک و روش دوم شامل استفاده از کولتیواتور سنگین و دیسک بود. پارامترهای مورد بررسی در این طرح وزن مخصوص ظاهری خاک، شاخص مخروطی، میزان رطوبت خاک، میانگین وزنی قطر کلوخهها بودند. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین۱۹ ) در تیمار دوبار ساقه خردکن + کولتیواتور سنگین بوده است . وزن مخصوص ظاهری / رطوبت وزنی خاک (% ۸۸خاک در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنیداری نشان نداد. تیمار دوبار ساقه خردکن + دیسک بیشترین میزان (۲/۰۶۵)میانگین وزنی قطر کلوخه ها را داشت. دوبار ساقه خردکن بیشترین (۱/۲۲۹mpa ) شاخص مخروطی خاک را در مقایسه با دیسک و یکبار ساقهخردکن به ترتیب با۱/۰۹و۱/۰۶مگاپاسکال داشت.