سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لقمان صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده ی کشاورزی، دانشگاه شیراز
عنایت اله تفضلی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد جواد کرمی – زرقان

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین اثرات سیستم های تربیت پاچراغی، پاچراغی روسیمی و کوردن بر مقدار آنتوسیانین و سایر خصوصیات میوه انگور یاقوتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر سیستم های تربیت برمقدار آنتوسیانین و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه در سطح احتمال ۱% و بر مقدار ویتامین ث، اسید و وزن حبه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. اما بر سایر صفات از قبیل مقدار فنول، وزن حبه، پوست میوه و pH آب میوه معنی دار نبود.